Menu

Lingua Jura - Privacybeleid

Algemeen

Lingua Jura verwerkt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de bepalingen van dit privacybeleid en stemt u ermee in dat Lingua Jura uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming daarmee.

De verantwoordelijke voor de verwerking

Empress Development BV met zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 1 bus 01 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.815.583, optredend onder de handelsnaam “Lingua Jura”, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt, zoals uw naam, voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, uw woonplaats of maatschappelijke zetel, uw jobfunctie, uw contactgegevens (e-mail, telefoon/gsm). Die gegevens verkrijgen wij van u door het invullen van het op onze website ter beschikking gestelde contactformulier voor het aanvragen van een kostenraming, door het inschrijven op onze nieuwsbrieven, of doordat u ons deze zelf spontaan bezorgt, bijvoorbeeld per e-mail. Doordat u ons deze gegevens bezorgt, geeft u aan dat u ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken.
Daarnaast verzamelen wij ook gegevens over het surfgedrag op onze website. Voor meer informatie dienaangaande verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden voor onze website dewelke u hier kan raadplegen.

Doeleinden van de verwerking

Lingua Jura verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van haar gebruikelijke bedrijfsactiviteiten:

  • het verstrekken van informatie met betrekking tot de door Lingua Jura geleverde diensten, haar kantoor of werkwijze, en het uitvoeren van de aan Lingua Jura gegeven juridische vertaalopdrachten;
  • communicatie van nieuwsbrieven m.b.t. ontwikkelingen in ons vakgebied, op voorwaarde dat u zich hiervoor heeft ingeschreven op onze website;
  • het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens;
  • facturatie van de door Lingua Jura geleverde diensten en boekhouding.

Lingua Jura beperkt zich daarbij steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.

Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Lingua Jura neemt alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn om de dienst te leveren door Lingua Jura of zo lang wij met u een dienstenrelatie hebben. Na afloop van deze dienstenrelatie worden uw persoonsgegevens maximum 12 maanden bewaard, waarna zij worden verwijderd.

Delen van de persoonsgegevens door Lingua Jura

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor doeleinden van direct marketing of anderszins meegedeeld aan derden, tenzij wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten, of wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te laten verbeteren of beperken, te laten wijzigen, te laten overdragen of te laten verwijderen, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en gerechtvaardigde redenen.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u een e-mail sturen aan legal@linguajura.be of een brief richten aan Lingua Jura, Leeuwkestraat 1 bus 01, 8790 Waregem. Bij elk dergelijk verzoek moet u een bewijs leveren van uw identiteit door bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Aanpassingen

Indien dit privacybeleid zou worden gewijzigd, zal de aangepaste versie ervan beschikbaar zijn op onze website en van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de website, vanaf welk ogenblik u wordt geacht de wijzigingen te hebben gelezen en daarmee in te stemmen. Wij raden daarom aan dat u bij elk bezoek van onze website de datum van de laatste update van dit privacybeleid verifieert, zoals deze onderaan het privacybeleid is weergegeven.

(Laatste update oktober 2018)

© 2021 Lingua Jura (*) ‧ BE 0475.815.583 ‧ RPR Gent, afdeling Kortrijk ‧ Leeuwkestraat 1 bus 01 ‧ 8790 Waregem
(*) Lingua Jura is een geregistreerd merk en een handelsnaam van Empress Development BV
+32 (0)56 60 64 68legal@linguajura.beAlgemene voorwaardenPrivacybeleidGebruiksvoorwaardenSitemap Quoted: Websites met méér