Menu

Lingua Jura - Gebruiksvoorwaarden website

Deze website, www.linguajura.be wordt beheerd en uitgebaat door Empress Development BV met zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 1 bus 01 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.815.583. Lingua Jura is een handelsnaam van Empress Development BV.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website. Door gebruik te maken van de website verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Doel van de website

Met de website beoogt Lingua Jura:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het vertaalbureau en de aangeboden diensten;
  • u via elektronische nieuwsbrieven algemene informatie te verschaffen over onderwerpen die verband houden met (al dan niet beëdigde) juridische vertalingen en over aanpassingen in het dienstenaanbod van Lingua Jura, indien u zich hiervoor via de website heeft ingeschreven;
  • een middel aan te bieden om in contact te komen met Lingua Jura.

Informatie op de website

Lingua Jura draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de Website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom verstrekt zonder enige garantie of aansprakelijkheid in hoofde van Lingua Jura, behoudens in geval van grove of opzettelijke fout of nalatigheid door Lingua Jura. Lingua Jura heeft het recht om de informatie verstrekt op de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoekers van de website.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website

Tenzij in geval van grove of opzettelijke fout of nalatigheid door Lingua Jura, is Lingua Jura niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse en onrechtstreekse schade die wordt geleden door een bezoeker of door derden en welke resulteert uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken. Dit omvat onder meer schade die het gevolg zou zijn van mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website zouden voorkomen, van de onderbreking van de toegang tot de website veroorzaakt door communicatiestoringen of connectiviteitsproblemen, van niet-geautoriseerde toegang tot de website, van stakingen of van situaties van overmacht.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Lingua Jura. De website, met inbegrip van de lay-out, de teksten, illustraties, logo’s, foto’s en computerprogramma’s, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om op en via de website aangeboden informatie op te slaan (anders dan de tijdelijke reproductiehandelingen die noodzakelijk zijn om de website te kunnen consulteren), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Alle merken en logo’s, al dan niet geregistreerd, die voorkomen op de website zijn de exclusieve eigendom van Lingua Jura of van andere ondernemingen en mogen niet worden gereproduceerd, bijv. als metatags op andere websites.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Lingua Jura is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites is op eigen risico van de Internetgebruiker die zich ervan bewust dient te zijn dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden dan deze welke op de Website van toepassing zijn. Lingua Jura kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de naleving door deze websites van de toepasselijke wetgeving en reglementering.

Cookies

De website kan automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes met tekenreeksen, die bij het bezoeken van een website naar uw computer worden verzonden. Bij een volgend bezoek aan de website, zorgen de cookies ervoor dat de website uw browser herkent. Op die manier kunnen zij gebruikersinstellingen en andere gegevens (bijv. uw taalkeuze op de website) onthouden. Zij slaan echter geen persoonsgegevens op, behalve in sommige gevallen het IP-adres van de gebruiker van de website.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter en kan hij worden afgestemd op uw wensen en voorkeuren.

Cookies worden ook gebruikt om de statistieken van de website bij te houden. Dit gebeurt via Google Analytics, een dienst voor webanalyse die wordt aangeboden door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij verwijzen naar de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics die momenteel beschikbaar zijn voor internet.

De website bevat ook knoppen om pagina’s te kunnen promoten of delen op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en Google+ zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van bezoekers te analyseren. Wij verwijzen in dit verband naar de privacyverklaring van deze sociale media.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies van uw harde schijf te verwijderen. U kan cookies ook op voorhand afwijzen, of u kan aangeven dat u een waarschuwing wilt ontvangen vooraleer ze worden geïnstalleerd. Wij raden u aan de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser te raadplegen voor meer details.

Indien u bij een bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, dan kunnen deze worden gebruikt bij uw volgende bezoeken aan onze website.

Nieuwsbrieven en -berichten

Onze nieuwsbrieven beogen u algemene informatie te bezorgen. Zij mogen gekopieerd en verspreid worden, maar enkel in hun geheel. Via het op de website voorziene inschrijvingsformulier kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrieven. Indien u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar legal@linguajura.be met de vermelding ‘unsubscribe newsletter’ in het onderwerp-veld van uw e-mail of u kunt zich uitschrijven onderaan via de ontvangen nieuwsbrief.

Toegang tot de website

Lingua Jura stelt alles in het werk om opdat de website continu toegankelijk zou zijn, maar kan evenwel geen permanente, ononderbroken en beveiligde toegang tot de website garanderen. Lingua Jura kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website onderbreken in geval van misbruik of fraude of om de website te onderhouden of aan te passen.

Lingua Jura behoudt zich het recht voor om een bezoeker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te weigeren om redenen van inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige of immorele doelstellingen, inbreuk op de integriteit, veiligheid of reputatie van de website.

Algemene bepalingen

Indien deze gebruiksvoorwaarden zouden worden gewijzigd, zal de aangepaste versie ervan beschikbaar zijn op de website en van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de website, vanaf welk ogenblik u wordt geacht de wijzigingen te hebben gelezen en daarmee in te stemmen. Wij raden daarom aan dat u bij elk bezoek van de website de datum van de laatste update van deze gebruiksvoorwaarden verifieert, zoals deze onderaan de gebruiksvoorwaarden is weergegeven.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de toepassing van dwingende wetsbepalingen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid, de draagwijdte en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen daarvan.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die daarmee verband houden.

Voor verdere informatie aangaande deze gebruiksvoorwaarden kunt u ons contacteren op het hiernavolgende adres: Lingua Jura, Leeuwkestraat 1 bus 01, 8790 Waregem of via het e-mailadres legal@linguajura.be. Klachten dienen aangetekend te worden verstuurd naar het bovenvermelde adres.

(Laatste update oktober 2018)

© 2021 Lingua Jura (*) ‧ BE 0475.815.583 ‧ RPR Gent, afdeling Kortrijk ‧ Leeuwkestraat 1 bus 01 ‧ 8790 Waregem
(*) Lingua Jura is een geregistreerd merk en een handelsnaam van Empress Development BV
+32 (0)56 60 64 68legal@linguajura.beAlgemene voorwaardenPrivacybeleidGebruiksvoorwaardenSitemap Quoted: Websites met méér